Generelle salgsbetingelser

ARTIKEL 1 - Anvendelsesområde

Disse generelle salgsbetingelser gælder uden begrænsning eller forbehold for alt salg foretaget af freevibes.fr til forbrugere og ikke-professionelle købere ("Kunden"), som ønsker at købe de produkter, der udbydes til salg af Sælgeren ("Produkterne") på freevibes.fr's hjemmeside. De specificerer især vilkårene og betingelserne for bestilling, betaling, levering og håndtering af eventuelle returneringer af produkter, som kunderne har bestilt.

De vigtigste egenskaber ved produkterne og især specifikationer, illustrationer og angivelser af produkternes dimensioner eller kapacitet er anført på webstedet freevibes.fr.

Kunden er forpligtet til at læse dem, før han/hun afgiver en ordre.

Valget og købet af et produkt er udelukkende kundens ansvar.

Fotografier og grafik på freevibes.fr-webstedet er ikke kontraktlige og kan ikke medføre ansvar for sælgeren.

Kunden skal læse beskrivelsen af hvert enkelt produkt for at kende dets egenskaber og væsentlige karakteristika.

Produkttilbud er afhængig af tilgængelighed, som angivet ved bestillingen.

Sælgerens adresse er følgende: 58 rue Jean Duvert, Immeuble le Fiducia, Blanquefort 33290, Frankrig

Disse generelle salgsbetingelser gælder med udelukkelse af alle andre betingelser, især dem, der gælder for salg i butikker eller via andre distributions- og markedsføringskanaler.

Disse generelle salgsbetingelser er til enhver tid tilgængelige på freevibes.fr's hjemmeside og har, hvor det er relevant, forrang for enhver anden version eller ethvert andet modstridende dokument.

Kunden erklærer, at han/hun har læst disse generelle salgsbetingelser og har accepteret dem ved at sætte kryds i det dertil indrettede felt forud for online bestillingsproceduren, samt de generelle betingelser for brug af freevibes.fr-webstedet.

Da disse generelle salgsbetingelser kan være genstand for senere ændringer, er den version, der gælder for kundens køb, den version, der er gældende på hjemmesiden på det tidspunkt, hvor ordren afgives. Medmindre der foreligger bevis for det modsatte, udgør de data, der er registreret i sælgerens computersystem, bevis for alle transaktioner, der er indgået med kunden.

I henhold til den franske lov om databeskyttelse af 6. januar 1978 har kunden til enhver tid ret til at få adgang til, berigtige og gøre indsigelse mod alle sine personoplysninger ved at skrive pr. brev og ved at fremlægge bevis for sin identitet til :

LC Company, 58 rue Jean Duvert, Immeuble le Fiducia, Blanquefort 33290

Kundens bekræftelse af ordren indebærer, at han/hun accepterer disse generelle salgsbetingelser uden begrænsning eller forbehold.

Kunden anerkender, at han/hun har den nødvendige kapacitet til at indgå aftale og købe de produkter, der tilbydes på freevibes.fr-webstedet.

De produkter, der præsenteres på freevibes.fr-webstedet, udbydes til salg i følgende områder Frankrig, de franske oversøiske departementer og territorier, Belgien, Schweiz, Tyskland, Østrig, Danmark, Luxembourg, Italien, Spanien, Spanien, USA, Australien og Canada

Der kan skulle betales told eller andre lokale skatter eller importafgifter eller statslige skatter. De skal bæres og er kun kundens ansvar.

Ændringer af disse generelle salgsbetingelser er bindende for brugere af freevibes.fr-webstedet fra den dato, hvor de offentliggøres online, og kan ikke anvendes på transaktioner, der er indgået tidligere.

ARTIKEL 2 - Ordrer

Det er kundens ansvar at vælge de produkter, som han/hun ønsker at bestille på freevibes.fr-webstedet, i henhold til følgende procedure:

Læg varen i indkøbskurven, indtast deres kontaktoplysninger og fortsæt med betalingen

Kontraktoplysningerne præsenteres på fransk og bekræftes senest, når kunden bekræfter ordren.

Produkttilbud er gyldige, så længe de er synlige på webstedet, inden for rammerne af de disponible lagre.

Salget betragtes først som endeligt, når sælgeren har sendt kunden en bekræftelse på accept af ordren pr. e-mail, og når kunden har betalt den fulde pris.

For ordrer, der udelukkende afgives på internettet, er registreringen af en ordre på udbyderens websted afsluttet, når kunden accepterer disse generelle salgsbetingelser ved at sætte kryds i det dertil indrettede felt og bekræfter ordren.

Kunden har mulighed for at kontrollere detaljerne i sin ordre og den samlede pris og for at rette eventuelle fejl, inden han bekræfter sin accept (artikel 1127-2 i den civile lovbog). Denne bekræftelse indebærer accept af alle disse generelle salgsbetingelser og udgør et bevis på købsaftalen.

Det er derfor kundens ansvar at kontrollere, at ordren er korrekt, og straks at indberette eventuelle fejl.

Enhver ordre afgivet på freevibes.fr-webstedet udgør en aftale, der indgås på afstand mellem kunden og sælgeren.

Sælgeren forbeholder sig ret til at annullere eller afvise enhver ordre fra en kunde, med hvem der er en tvist om betaling af en tidligere ordre.

Kunden kan følge udviklingen af sin ordre på freevibes.fr's hjemmeside

Hvis ordrerne er begrænsede

Sælgeren sælger ikke produkterne på freevibes.fr-webstedet til professionelle, men kun til forbrugere eller ikke-professionelle til deres personlige behov.

Sælgeren forbeholder sig derfor ret til at afvise ordrer på samme produkt i store mængder og med mere end 8 identiske varer.

Hvis kunden annullerer ordren efter sælgerens accept af ordren mindre end 1 dag før den planlagte dato for levering af de bestilte produkter, uanset årsagen, bortset fra udøvelse af fortrydelsesretten eller force majeure, skal sælgeren erhverve et beløb svarende til 100 % af det samlede købsbeløb og fakturere kunden som erstatning for det tab, der er lidt.

ARTIKEL 3 - Priser

Produkterne leveres til de priser, der er gældende på freevibes.fr's hjemmeside på det tidspunkt, hvor sælgeren registrerer ordren. Priserne er angivet i euro, eksklusive afgifter og moms.

Priserne tager højde for eventuelle rabatter, som sælgeren giver på webstedet freevibes.fr.

Disse priser er faste og kan ikke revideres i deres gyldighedsperiode, som angivet på freevibes.fr's hjemmeside, idet sælgeren forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid uden for denne gyldighedsperiode. De omfatter ikke omkostninger til behandling, forsendelse, transport og levering, som faktureres yderligere på de betingelser, der er angivet på freevibes.fr's hjemmeside og beregnes inden bestillingen.

Den betaling, der anmodes om fra kunden, svarer til det samlede købsbeløb, herunder disse omkostninger.

Der kan tages hensyn til specifikke ordrer fra kunden. I så fald skal de være underlagt et tilbud, som kunden på forhånd har accepteret. Skøn udarbejdet af sælgeren er gyldige i en periode på 1 måned fra deres udstedelsesdato.

Sælgeren udarbejder en faktura, som sendes til kunden efter modtagelse af betalingen.ARTIKEL 4 - Betalingsbetingelser

Prisen skal betales kontant og i sin helhed på den dag, hvor kunden afgiver ordren, ved sikker betaling på følgende måder

med bankkort: Visa, MasterCard, American Express, andre kreditkort

af Paypal

af Bancontact

af Giropay

Betalingsdataene udveksles krypteret takket være SSL-protokollen

Betaling i flere rater med Alma.
Hvis du betaler din ordre i flere rater, accepterer du Almas generelle kundebetingelser og de særlige Alma-betingelser for LC Company-kunder.

ARTIKEL 5 - Leverancer

De Produkter, som Kunden har bestilt, leveres til Frankrig, de franske oversøiske departementer og territorier, Belgien, Schweiz, Luxembourg, Tyskland, Østrig, Italien, Spanien, USA, Australien og Canada inden for den leveringstid, der er angivet på produktbladet, plus den tid, der er nødvendig for at behandle og levere produktet til den adresse, som Kunden har angivet ved bestillingen på freevibes.fr.

Levering er den fysiske overdragelse af produktet til kunden af den fysiske besiddelse eller kontrol over produktet.

Medmindre der foreligger særlige omstændigheder eller et eller flere produkter ikke er tilgængelige, skal de bestilte produkter leveres i en enkelt forsendelse.

Sælgeren forpligter sig til at gøre sit bedste for at levere de produkter, som kunden har bestilt, inden for de ovenfor angivne frister.

Disse frister er dog angivet som en indikation.

Hvis de bestilte produkter ikke er blevet leveret inden 30 dage efter den vejledende leveringsdato af andre årsager end force majeure eller kundens skyld, kan salget annulleres efter skriftlig anmodning fra kunden på de betingelser, der er fastsat i artikel L 216-2 L 216-3 L241-4 i forbrugerlovgivningen.

De beløb, som kunden har betalt, vil derefter blive tilbagebetalt til ham senest inden for de fjorten dage, der følger efter datoen for opsigelsen af kontrakten, med udelukkelse af enhver kompensation eller tilbageholdelse.ARTIKEL 6 - Overdragelse af ejendomsretten - Overdragelse af risici

Overdragelsen af ejendomsretten til sælgerens produkter til kunden finder først sted efter fuld betaling af prisen af kunden, uanset leveringsdatoen for de pågældende produkter.

Uanset datoen for overdragelsen af ejendomsretten til produkterne finder overdragelsen af risikoen for tab og forringelse af produkterne først sted, når kunden fysisk overtager produkterne i sin besiddelse. Produkterne transporteres derfor på sælgers risiko.ARTIKEL 7 - Fortrydelsesret

I overensstemmelse med gældende lovbestemmelser har kunden en frist på fjorten dage fra datoen for modtagelsen af produktet til at udøve sin fortrydelsesret over for sælgeren uden at skulle begrunde sin beslutning eller betale nogen straf med henblik på ombytning eller tilbagebetaling, forudsat at produkterne returneres i deres originale emballage og i perfekt stand inden for 30 dage efter meddelelsen til sælgeren om kundens beslutning om at fortryde.

Returneringen skal ske i original og fuldstændig stand (emballage, tilbehør, instruktioner osv.), så de kan genudleveres i ny stand og ledsaget af købsfakturaen.

Beskadigede, tilsmudsede eller ufuldstændige produkter accepteres ikke. Fortrydelsesretten kan udøves online ved hjælp af den fortrydelsesformular, der er tilgængelig på hjemmesiden freevibes.fr, og i så fald skal sælgeren straks sende kunden en kvittering for modtagelse på et varigt medium eller en anden utvetydig erklæring, der udtrykker kundens ønske om at fortryde aftalen.

Hvis fortrydelsesretten udøves inden for ovennævnte periode, refunderes kun prisen for det/de købte produkt(er) og leveringsomkostningerne; omkostningerne ved returnering af produktet/produkterne afholdes af kunden.

Ombytning (med forbehold af tilgængelighed) eller tilbagebetaling vil ske inden for 10 dage efter, at sælgeren har modtaget de produkter, som kunden har returneret på de betingelser, der er anført i denne artikel.

 

ARTIKEL 8 - Sælgers ansvar - Garanti

De produkter, der sælges på freevibes.fr's hjemmeside, er i overensstemmelse med de gældende regler i Frankrig og har en ydeevne, der er forenelig med ikke-professionel brug.

De produkter, der leveres af sælgeren, er omfattet af loven og uden yderligere betaling, uafhængigt af fortrydelsesretten, i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser: den lovbestemte overensstemmelsesgaranti, for produkter, der viser sig at være defekte, beskadigede eller ikke svarer til ordren, den lovbestemte garanti mod skjulte fejl, der skyldes en materiale-, konstruktions- eller fabrikationsfejl, som påvirker de leverede produkter og gør dem uegnede til brug, på de betingelser og efter de metoder, der er nævnt i nedenstående boks og defineret i bilaget til disse generelle salgsbetingelser (overensstemmelsesgaranti / garanti for skjulte fejl).

Der gøres opmærksom på, at inden for rammerne af den lovbestemte overensstemmelsesgaranti har kunden: en frist på to år fra varens levering til at anlægge sag mod sælgeren; - mulighed for at vælge mellem reparation eller udskiftning af det bestilte produkt på de omkostningsbetingelser, der er fastsat i artikel L 217-9 i forbrugerlovgivningen; - fritagelse for at bevise, at produktet ikke er i overensstemmelse med lovgivningen i de seks måneder, der følger efter varens levering. Denne periode er forlænget til 24 måneder fra den 18. marts 2016, undtagen for brugte varer.

Den lovbestemte overensstemmelsesgaranti gælder uafhængigt af enhver kommerciel garanti, der måtte dække produktet.Kunden kan beslutte at anvende garantien mod skjulte fejl ved produktet i overensstemmelse med artikel 1641 i civillovbogen; i dette tilfælde kan han/hun vælge mellem en ophævelse af salget eller et nedslag i salgsprisen i overensstemmelse med artikel 1644 i civillovbogen.

For at gøre sine rettigheder gældende skal kunden skriftligt underrette sælgeren om produkternes manglende overensstemmelse inden for en periode på højst 30 dage fra leveringen af produkterne eller om forekomsten af skjulte mangler inden for ovennævnte perioder og returnere eller bringe de defekte produkter tilbage til butikken i den stand, hvori de blev modtaget med alle elementer (tilbehør, emballage, instruktioner osv.).

Sælgeren refunderer, udskifter eller reparerer produkter eller dele under garantien, som vurderes at være ikke-overensstemmende eller defekte.

Forsendelsesomkostningerne refunderes på grundlag af den fakturerede pris, og returforsendelsesomkostningerne refunderes mod fremvisning af kvitteringer.

Godtgørelser for produkter, der viser sig at være ikke-overensstemmende eller defekte, vil blive foretaget så hurtigt som muligt og senest inden for 10 dage efter, at sælgeren har konstateret den manglende overensstemmelse eller skjulte defekt.

Tilbagebetalingen sker ved kreditering af kundens bankkonto eller ved en bankcheck sendt til kunden.

Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig i følgende tilfælde: manglende overholdelse af lovgivningen i det land, hvor produkterne leveres, hvilket det påhviler kunden at kontrollere, i tilfælde af misbrug, brug til professionelle formål, uagtsomhed eller manglende vedligeholdelse fra kundens side, samt i tilfælde af normal slitage af produktet, ulykke eller force majeure.

Sælgerens garanti er under alle omstændigheder begrænset til udskiftning eller tilbagebetaling af produkter, der ikke er i overensstemmelse eller er behæftet med en defekt.

 

ARTIKEL 9 - Personoplysninger

Enhver behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne kontrakt er underlagt bestemmelserne i fortrolighedspolitikken, som udgør en integreret del af disse betingelser.

I overensstemmelse med lov nr. 78-17 af 6. januar 1978, ændret i 2004 (kendt som "Databeskyttelsesloven") og de gældende regler herom, informeres Kunderne om, at personoplysninger om dem er genstand for automatiseret behandling med henblik på kommerciel prospektering og forvaltning af Tjenesten og kunderelationer. Kunderne informeres om, at disse data kan blive genstand for statistisk analyse af virksomheden og kan blive overført til tredjeparter og partnere, hvis kunden udtrykkeligt har givet sit samtykke hertil.

De oplysninger, der anmodes om i de formularer, der er tilgængelige på webstedet, og som er markeret med en stjerne, er obligatoriske og nødvendige for håndteringen af kundens anmodninger. Hvis et obligatorisk felt ikke udfyldes, vil det være umuligt for selskabet at behandle kundens anmodninger.

Personoplysninger om kunden opbevares ikke længere end det tidsrum, der er strengt nødvendigt for de angivne formål.

Visse oplysninger, der gør det muligt at bevise en rettighed eller en kontrakt, kan være omfattet af en politik for midlertidig arkivering i et tidsrum, der ikke overstiger det tidsrum, der er nødvendigt for de formål, hvortil de opbevares, i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

I overensstemmelse med den franske databeskyttelseslov og RGPD har kunden eller enhver person, der er berørt af behandlingen, i overensstemmelse med betingelserne i den gældende lovgivning ret til adgang, berigtigelse, begrænsning af behandlingen, indsigelse mod behandlingen, portabilitet, sletning samt ret til ikke at blive genstand for en automatiseret afgørelse, herunder profilering. Den registrerede har også ret til til enhver tid at trække sit samtykke tilbage.

For at udøve disse rettigheder skal der sendes en e-mail til følgende adresse: contact@freevibes.fr. Enhver person, der er berørt af en behandling, har ret til at indgive en klage til Commission Nationale Informatique et Libertés.

 

ARTIKEL 10 - Intellektuel ejendomsret

Indholdet på webstedet freevibes.fr tilhører sælgeren og dennes partnere og er beskyttet af fransk og international lovgivning om intellektuel ejendomsret.

Enhver hel eller delvis gengivelse af dette indhold er strengt forbudt og kan udgøre en krænkelse af ophavsretten.

Sælgeren beholder desuden ejendomsretten til alle intellektuelle ejendomsrettigheder til fotografier, præsentationer, undersøgelser, tegninger, modeller, prototyper osv., der er fremstillet (selv efter anmodning fra kunden) med henblik på at levere tjenesterne til kunden.

Kunden må derfor ikke reproducere eller udnytte de nævnte undersøgelser, tegninger, modeller, prototyper osv. uden sælgers udtrykkelige, skriftlige og forudgående tilladelse, som kan være betinget af en økonomisk modydelse.ARTIKEL 11 - Upræcision

Parterne er inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 1195 i den civile lovbog blevet enige om, at en ændring i de økonomiske, materielle eller finansielle omstændigheder i forbindelse med indgåelsen af et salg af sælgers produkter, der er omfattet af nærværende generelle salgsbetingelser, og som medfører en prisstigning, fuldt ud påhviler kunden, selv om disse risici gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for kunden at opfylde sine forpligtelser, idet alle andre risici påhviler den anden part.

Hvis ændringen af omstændighederne, som ikke kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse, er definitiv eller varer mere end en måned, vil nærværende aftale imidlertid blive ophævet rent og enkelt i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er defineret i artiklen "Ophør på grund af uforudsigelighed".ARTIKEL 12 - Obligatoriske naturalydelser

Hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser, har den part, der er offer for misligholdelsen, ret til at anmode om tvangsindfrielse af de forpligtelser, der følger af denne kontrakt. Uanset bestemmelserne i artikel 1221 i civillovbogen kan fordringshaveren forfølge denne tvangsfuldbyrdelse efter en simpel formel meddelelse, der er sendt til skyldneren af forpligtelsen ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse, og som er forblevet forgæves, uanset omstændighederne, og selv om der er et klart misforhold mellem omkostningerne for skyldneren og interessen for fordringshaveren.

Der erindres om, at hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser, kan den part, der er udeblevet, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1222 i civillovbogen, 10 dage efter at have sendt en formel opfordring til at opfylde forpligtelsen, som ikke har givet resultat, selv få forpligtelsen opfyldt af en tredjepart, for den misligholdende parts regning, forudsat at omkostningerne er rimelige og i overensstemmelse med markedspraksis, uden at det er nødvendigt med en retslig tilladelse til dette formål, idet den misligholdende part dog også efter eget valg kan anmode om, at den misligholdende part ved retten anmoder om at forudbetale de beløb, der er nødvendige for denne opfyldelse.

 

ARTIKEL 13 - Undtagelse i tilfælde af manglende opfyldelse

Der mindes om, at hver part i henhold til artikel 1219 i den civile lovbog kan nægte at opfylde sin forpligtelse, selv om den er forfalden, hvis den anden part ikke opfylder sin egen forpligtelse, og hvis denne manglende opfyldelse er tilstrækkelig alvorlig, dvs. at den kan bringe aftalens fortsættelse i fare eller grundlæggende forstyrre den økonomiske balance. Udsættelsen af opfyldelsen træder i kraft straks efter den misligholdende parts modtagelse af en meddelelse om misligholdelse, som den misligholdende part har sendt til den med henblik herpå, og hvori det angives, at det er hensigten at anvende undtagelsen om manglende opfyldelse, så længe den misligholdende part ikke har afhjulpet den konstaterede misligholdelse, og som er forkyndt ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse eller på ethvert andet varigt skriftligt medium, der giver mulighed for at bevise afsendelsen.

Denne undtagelse for misligholdelse kan også anvendes som en forebyggende foranstaltning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1220 i civillovbogen, hvis det er klart, at en af parterne ikke vil opfylde sine forpligtelser på forfaldsdatoen, og at konsekvenserne af denne misligholdelse er tilstrækkeligt alvorlige for den part, der har været offer for misligholdelsen.

Denne mulighed anvendes på risiko for den part, der tager initiativet.

Udsættelsen af opfyldelsen får virkning straks efter, at den part, der påstås at være i restance, har modtaget meddelelsen om, at det er hensigten at anvende undtagelsen om forebyggende misligholdelse, indtil den part, der påstås at være i restance, opfylder den forpligtelse, for hvilken der er åbenbar fremtidig misligholdelse, ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse eller på ethvert andet varigt skriftligt medium, der beviser afsendelsen.

Hvis hindringen er definitiv eller varer i mere end 30 dage, vil nærværende kontrakt blive ophævet rent og simpelt i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel Resolution, hvis en part ikke opfylder sine forpligtelser.ARTIKEL 14 - Force majeure

Parterne kan ikke holdes ansvarlige, hvis den manglende eller forsinkede opfyldelse af en af deres forpligtelser, som beskrevet heri, skyldes force majeure som defineret i artikel 1218 i den civile lovbog.

Den part, der konstaterer hændelsen, skal straks underrette den anden part om, at den ikke er i stand til at udføre sin tjenesteydelse, og begrunde dette over for sidstnævnte. Suspensionen af forpligtelser kan under ingen omstændigheder medføre ansvar for manglende opfyldelse af den pågældende forpligtelse og kan heller ikke medføre betaling af erstatning eller bod for forsinkelse.

Opfyldelsen af forpligtelsen suspenderes i den periode, hvor force majeure er midlertidig og ikke overstiger 30 dage.

Så snart årsagen til suspensionen af deres gensidige forpligtelser er forsvundet, skal parterne derfor gøre alt for at genoptage den normale opfyldelse af deres kontraktlige forpligtelser hurtigst muligt. Med henblik herpå underretter den forhindrede part den anden part om genoptagelse af sin forpligtelse ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse eller ved en udenretslig handling. Hvis hindringen er definitiv eller overstiger en periode på 30 dage, skal nærværende kontrakt ophæves rent og simpelt i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er defineret i artiklen "Ophør på grund af force majeure".

Under denne suspension er parterne enige om, at de omkostninger, der opstår som følge af situationen, afholdes af den forhindrede part.

 

ARTIKEL 15 - Opløsning af kontrakten

15-1- Opsigelse på grund af uforudsete omstændigheder

Opsigelse på grund af manglende mulighed for at opfylde en forpligtelse, der er blevet uforholdsmæssigt byrdefuld, kan kun finde sted, uanset nedenstående klausul Opsigelse på grund af en parts manglende opfyldelse af sine forpligtelser, 10 dage efter at der er afsendt en formel meddelelse om, at man har til hensigt at anvende denne klausul, ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse eller ved en udenretslig handling.

15-2 - Opsigelse ved manglende opfyldelse af en tilstrækkelig alvorlig forpligtelse

Uanset klausulen Opløsning i tilfælde af manglende opfyldelse af en parts forpligtelser, der er anført nedenfor, kan den part, der er i restance, i tilfælde af tilstrækkelig alvorlig misligholdelse af en af de forpligtelser, der påhviler den anden part, ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse underrette den misligholdende part om, at nærværende aftale er blevet ophævet uden grund, 10 dage efter at den har sendt en formel opfordring til at opfylde sine forpligtelser, som ikke har givet resultat, i henhold til bestemmelserne i artikel 1224 i den civile lovbog.

15-3 - Opsigelse på grund af force majeure

Det er udtrykkeligt aftalt, at parterne kan opsige denne kontrakt ved lov uden varsel eller formaliteter.

15-4 - Fælles bestemmelser for opsigelser

Det er udtrykkeligt aftalt mellem parterne, at debitor af en betalingsforpligtelse i henhold til denne aftale gyldigt bringes i misligholdelse alene ved den omstændighed, at forpligtelsen forfalder, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1344 i den civile lovbog.

Da de ydelser, der er udvekslet mellem parterne siden kontraktens indgåelse og indtil dens ophør, kun kan bruges ved en fuldstændig gennemførelse af kontrakten, skal de give anledning til fuld tilbagebetaling.

 

ARTIKEL 16 - Lovvalg - sprog

Disse generelle salgsbetingelser og de transaktioner, der følger af dem, er underlagt fransk lov og er underlagt fransk lov.

Disse generelle salgsbetingelser er skrevet på fransk. Hvis de er oversat til et eller flere fremmedsprog, er det kun den franske tekst, der er autentisk i tilfælde af tvist.

 

ARTIKEL 17 - Tvister

Alle tvister, som køb og salgstransaktioner, der er indgået i henhold til nærværende generelle salgsbetingelser, kan give anledning til, både vedrørende deres gyldighed, fortolkning, gennemførelse, ophævelse, ophævelse, konsekvenser og følger heraf, og som ikke kan løses mellem sælger og kunde, vil blive forelagt de kompetente domstole i henhold til den almindelige lovgivning.


Kunden informeres om, at han/hun under alle omstændigheder kan benytte sig af konventionel mægling, navnlig med Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 612-1) eller med de eksisterende sektorbestemte mæglingsorganer, hvis referencer er anført på freevibes.fr's websted, eller af enhver alternativ konfliktløsningsmetode (f.eks. forlig) i tilfælde af en tvist.


ARTIKEL 18 - Oplysninger forud for kontraktindgåelse - Kundens accept

Det forhold, at en fysisk person (eller juridisk person) afgiver en bestilling på freevibes.fr's hjemmeside, indebærer fuld accept af disse generelle salgsbetingelser og en forpligtelse til at betale for de bestilte produkter, hvilket udtrykkeligt anerkendes af kunden, som især giver afkald på retten til at påberåbe sig ethvert modstridende dokument, som ikke kan gøres gældende over for sælgeren.